MONTES PIETATIS

montes pietatis (mon-teez pI-<<schwa>>-tay-tis). [Latin “mountains of piety”] Hist.

Institutions established to lend money upon pledges of goods.

[Blacks Law 8th]